News & Updates

BH UK Network u suradnji sa udruženjima “Otkrij bosanski” iz Beča i “Očuvanje bosanskog jezika i kulture u Danskoj” će u aprilu održati online seminar za učitelje/nastavnike bosanskohercegovačkih dopunskih škola iz Velike Britanije i Danske. 

U skladu sa trenutnom situacijom, seminar će se održati online putem zoom aplikacije, 10. i 11. aprila od 10h do 14.00h. Ponosni smo činjenicom da bh.dopunske škole u Velikoj Britaniji rade u kontinuitetu već više od 25.godina.

Stručno usavršavanje i daljno obrazovanje visokog kvaliteta uspostavlja jako važan aspekat u cjeloživotnom učenju (Life long learning),posebno za maternji jezik i nastavu bosanskog jezika. Izvan matice postoji, nažalost, vrlo malo ponuda. Naime, takve ponude se čak ne orijentišu na izučavanje bosanskog jezika u višejezičnom društvu i nisu prilagođene odgovarajućem planu i programu koji bi bili nastavnicima uputa i pomoć pri realizaciji nastave. Upravo zbog ovakve potrebe formirano je udruženje „Otkrij bosanski“ u Beču koje će zajedno u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu ponuditi najsavremenije seminare prateći najnovije metodičke, didaktičke i jezičke potrebe našim nastavnicima koji predaju u inozemstvu nastavu maternjeg jezika.

Ciljevi projekta su:

• Stjecanje novih naučnih i stručnih saznanja iz oblasti lingvistike (Norma bosanskog jezika) / kontrastivna analiza prilikom učenja bosanskog jezika

• Usvajanje savremenih metodičkih i didaktičkih modela u nastavi jezika i književnosti sa fokusom na specifične okolnosti učenje jezika i književnosti izvan matične domovine; uloga višejezičnosti pri očuvanju maternjeg jezika, motivacija kao pokretač za revitalizaciju prvog jezika.

Predavači seminara su : Prof. mag. Azra Hodžić-Kadić, i dr. Halid Bulić. 

Azra Hodžić- Kadić je profesorica bosanskog i hrvatskog na Sprachcentrumu (Centar za strane jezike) na Univerzitetu u Beču te ujedno zaposlenica na Akademiji za nauku u Austriji na odjelu za manjinske jezike. Doktorantica je i slavistike u Beču. Više od deset godina predaje i izučava bosanski, hrvatski, srpski, francuski te njemački kao strani jezik na raznim visokoškolskim ustanovama u Austriji. Njena područja istraživanja su manjinski jezici,  višejezičnost, proučavanja bosanskog jezika u višejezičnom društvu kao i uloga maternjih jezika u formiranju policentričnog identiteta. Incijatorica je uvođenja bosanskog jezika kao stranog na Univerzitet u Beču (izborni i studijski predmet) te pokretačica projekta „Otkrij bosanski – Entdecke Bosnisch – Discover Bosnian“, koji je ujedno i registrovano udruženje u Beču i ima za cilj promoviranje bosanskog jezika i višejezičnosti u inozemstvu. Udruženje ima za cilj iznjedriti istoimena 4 udžbenika te dva gramatička priručnika. Prvi udžbenik je ugledao svjetlo dana.

 

 

 

Halid Bulić vanredni je profesor na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Unverziteta u Sarajevu. Ujedno je i voditelj fakultetskog Centra za bosanski, hrvatski i srpski jezik pri Centru za naučno-istraživački rad i stručne aktivnosti. Doktorirao je na Univerzitetu u Sarajevu 2013. godine. Objavio je naučne knjige Iz morfologije i sintakse savremenog bosanskog jezika (Slavistički komitet, Sarajevo, 2011), Teme iz lingvističke bosnistike (Institut za bosanski jezik i književnost, Tuzla, 2016), Pragmatički aspekti romana Ponornica Skendera Kulenovića (Institut za bosanski jezik i književnost, Tuzla, 2018), Pragmatika (Bookline, Sarajevo, 2019, u koautorstvu sa Sabinom Bakšić), knjigu poezije Televizionar (PrintCom, Tuzla, 2011) te preko sedamdeset naučnih i stručnih radova. Za knjigu Teme iz lingvističke bosnistike dobio je 2017. godine nagradu Hasan Kaimija, a za knjigu Pragmatika nagradu za najbolji univerzitetski udžbenik na Sarajevskom sajmu knjiga 2019. godine. Učestvovao je na više međunarodnih naučnih skupova i držao predavanja na više evropskih univerziteta (Berlin, Poznanj, Budimpešta, Graz). Predsjednik je Instituta za bosanski jezik i književnost u Tuzli te urednik magazina za jezik i književnost Lingvazin.