News & Updates

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine izradilo portal za interaktivno (online) dopunsko obrazovanje djece u iseljeništvu.

Sadržaj portala je usklađen sa Nastavnim planom i programom za predmete dopunske nastave u osnovnoj i srednjoj školi za djecu u inostranstvu izdatim od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine 2005. godine, te sa Udžbenikom za dopunsku nastavu za djecu u inostranstvu od I do IV razreda osnovne škole koji je Ministarstvo civilnih poslova BiH izdalo 2008. godine.

Za početak, na portalu je dostupan jedan najobimniji predmet – Jezici i književnost naroda Bosna i Hercegovina iz udžbenika od I do IV razreda osnovne škole, sa ukupno 184 lekcije. Lekcije se sastoje od kombinacije videa, animacija, teksta i slika/grafičkih primjera, priča, pripovjetki, kao i pjesmica i notnih zapisa. Na portalu su ravnomjerno korištena sva tri jezika u upotrebi u Bosne i Hercegovini, kao i oba službena pisma.

Portal za interaktivno (online) dopunsko obrazovanje je dostupan na web adresi: www.dopunskanastava.mcp.gov.ba.

S poštovanjem,

Ambasador

Valentina Marinčić